Tilmeld Nyhedsbrev

Kildedal By hylder stærk udmelding om byggeriets ansvar for biodiversiteten

Foto fra Kildedals vilde natur
Kildedal By bakker op om de nye anbefalinger, der skal beskytte biodiversiteten i forbindelse med byggeri og byudviklingsprojekter.

Om et år går vi i jorden med de første byggerier i den kommende Kildedal By.  

Kildedal By bliver bygget i Ballerup Kommune på marker og tidligere industrigrunde og med markarealer og beskyttede paragraf 3-arealer rundt om. Når der opføres en by med 2000 boliger og 5000 arbejdspladser, skal der tages særligt hensyn for at sikre biodiversitet af høj kvalitet. Derfor har selskabet bag udviklingen af byen taget en række yderst ambitiøse beslutninger, der skal sikre naturen i hele byudviklingen.  

I det lys er det en dejlig ambitiøs og konkret rettesnor, vi netop har fået præsenteret med PensionDanmark og Danmarks Naturfredningsforenings ni anbefalinger. De første fire er en opfordring om national lovgivning om biodiversitetsbeskyttelse. De sidste fem er anbefalinger om bygherrernes ansvar for biodiversiteten.  

I udviklingsselskabet bag Kildedal By har vi bidraget til og fulgt arbejdet med anbefalingerne tæt. Det er anbefalinger, vi i selskabet allerede nu arbejder for at efterleve gennem en række konkrete bestyrelsesbeslutninger truffet af vores to ejere, PensionDanmark og Ballerup Kommune.  

For at tage anbefalingerne rettet mod bygherrerne fra en ende af: 

 

Anbefaling 5: Sæt forståelse af den lokale natur-kontekst forrest ved grundkøb 

I Kildedal By har vi gennemført en grundig kortlægning af projektområdet og den omkringliggende natur som afsæt for en biodiversitetsstrategi og et naturkvalitetsprogram udarbejdet i samarbejde med de grønne organisationer i Ballerup Kommune. 

Med strategien og programmet forpligter Kildedal By sig på  

  • At opretholde, bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet  
  • At skabe ny biodiversitet  
  • At registrere biodiversiteten fra starten og monitorere den i fremtiden  
  • At informere om og involvere i natur og biodiversitet nu og i fremtiden  
  • At afsætte midler til fremtidige bæredygtighedsindsatser i Kildedal  

 Opfølgningen sker gennem et yderst ambitiøst monitoreringsprogram, hvor Kildedal By gennem en byforening i al fremtid forpligter sig til at overvåge og formidle resultaterne af udviklingen i §3-natur, kvalitetshabitat A-natur, bynatur, bilag IV-arter, ambassadørarter, øvrige arter samt areal af terrestrisk natur og ferskvand.     

 

Anbefaling 6: Kortlæg byggeriets værdikæder og disses samlede indvirken  

I Kildedal By skal alle bygninger og hele Kildedal By som byområde certificeres til mindst DGNB guld. Livscyklusanalyserne (LCA) er et centralt element i DGNB-certificeringen af bygninger, men i Kildedal By går vi videre og gennemfører en LCA-vurdering af de øvrige anlæg – broer, underføring, gader mv.  

Som det mest nytænkende og for at minimere miljøpåvirkninger og ressourceforbrug LCA-vurderer vi også arealerne vest for byen og hele Kildedal Bypark, der løber som byens grønne korridor gennem byen. Det vil samtidigt være et nytænkende fyrtårnsprojekt, da der indtil videre ikke foreligger metoder og den nødvendige viden om landskabsmaterialer, jord og vegetation til at livscyklusvurdere landskabsprojekter, ligesom der gør for bygninger, vejanlæg mv.
Efterfølgende vil kommende park- og naturprojekter kunne benytte samme metode og nøgletal i LCA-vurderinger af deres egne projekter, og data fra vores LCA kan bidrage til udviklingen af en metodik til at beregne et sammenligneligt LCA på landskabsprojekter – på tværs af projekttyper og størrelser.  

En vigtig pointe er, at vurderingen vil give et kvalificeret bud på, hvor meget den beplantning vi etablerer, ”kompenserer” CO2-mæssigt for vores byggeri. På den måde kobler LCA af landskabet strategierne for klima og biodiversitet ved både at se på udledning og optag af CO2 i anlægsprojektet.  

 

Anbefaling 7: Gør byens kanter til brændpunkter for livets udfoldelse og naturdannelse  

Ballerups kommunalbestyrelse bliver efter sommerferien forelagt Kildedal Bys ambitiøse naturkvalitetsprogram, som fokuserer på hele naturområdet rundt om den kommende by. Med programmet igangsætter vi en række indsatser for at forbedre naturkvaliteten, så biodiversiteten får de bedste forudsætninger for at udfolde sig i ådalene, i moser og enge og på de tørre skråninger både mod nord og syd. Det handler blandt andet om at etablere nye overdrev, græsning, høslet mv. og samtidig gøre områderne mere tilgængelige ved at tilføre stier og adgang til områderne.  

På den led får beboere i Kildedal By og andre besøgende glæde af den lokale natur og gennem kendskab til naturen tilskyndes de til at passe på den. Derfor skal områderne tilføjes stier og enkelte faciliteter, der nænsomt indpasses på naturens præmisser  

I selve byen etablerer vi Kildedal Bypark med fokus på både biodiversitet og naturoplevelser. Parken spiller en væsentlig rolle i håndteringen af byens regnvand og det naturprægede udtryk tilbyder oplevelser, opholds- og aktivitetsmuligheder. 

Biodiversitetsstrategien stiller krav til naturen i den nye by og stiller krav til overgangen fra byen til den beskyttede §3-natur, hvor bygninger trækkes tilbage og der skal udvises særlig nænsomhed.  

 

Anbefaling 8: Facilitér lokalt engagement før, under og efter anlæg 

I Kildedal By involverer vi fagpersoner, lokale interesseorganisationer og borgere i byudviklingen, allerede fra de første streger bliver slået. Det foregår på workshops, vandringer og på en række arbejdsgruppemøder, hvor de grønne og bæredygtige løsninger samskabes i fællesskab.   

Som en del af monitoreringen af naturen, arbejder Kildedal By med borgervidenskab, hvor borgere og foreninger bidrager med registrering og viden af flora og fauna som supplement til biologernes overvågning af beskyttede natur og beskyttede arter. Ved at afsætte årlige midler til bæredygtighedsindsatser i Byforeningen sikrer vi, at det er muligt at understøtte eller afbøde en udvikling i biodiversiteten, hvis der viser sig behov for det. 

I forbindelse med naturkvalitetsprogrammet og bylivsplanen etablerer vi et dyrkningslandskab, som vil øge naturværdien markant, skabe fællesskaber og bidrage med mad til dyr og mennesker. Det er innovativt og nyt at arbejde så strategisk med madskov og med dyrkning ud fra regenerative principper, hvor der gives mere til naturen, end der tages og som binder CO2 som kulstof i jorden. Samtidig er det med til at engagere beboere og interesserede i udvikling og drift af dyrkningsfællesskabet.   

Det hele bliver forankret i en byforening for hele Kildedal By, hvor to medarbejdere får ansvaret for monitoreringen, kommunikation og dyrkningslandskabet og derudover skal arbejde for at understøtte kultur, byliv, natur og biodiversitet.  

 

Anbefaling 9. Frem kommunikation af naturens værdiskabelse   

I Kildedal By er det indskrevet i Byforeningens vedtægter, at foreningen får ansvaret for at kommunikere om naturen, både om brugen af den og om dens muligheder og fortræffeligheder. Det vil både ske løbende og i den kommunikation, brugerne møder på stedet. Som beskrevet ovenfor engageres beboere og interesserede i det store regenerative dyrkningslandskab, mens overvågningen af naturen suppleres med borgervidenskab udført af lokale borgere og interesseorganisationer.    

Biodiversitetsstrategien og naturkvalitetsprogrammet er ligeledes skabt i samskabelse med lokale grønne organisationer.   

Alle disse ting er med til, at Kildedal By udvikles på lokal viden, og at beboere og bruge i fremtiden vil have en tæt relation og forståelse for naturen i og omkring byen.   

Samlet set tror vi på, at de konkrete anbefalinger og vores arbejde med at efterleve dem, vil føre til en byudvikling i Kildedal By, der beskytter og fremmer biodiversite