Natur – vi bevarer og forbedrer naturen i Kildedal

Kildedal By ligger i et naturskønt område omgivet af søer, moser og engområder. Den særlige naturværdi og biodiversitet vil vi bevare og forbedre, når vi bygger den nye Kildedal By.

Målet er at beskytte de fredede naturområder omkring byen og skabe bedre betingelser for dyre- og insektlivet i fremtidens Kildedal. Derfor har vi søsat et ambitiøst udviklingsprogram for de næste 10 til 15 år, hvor hensynet til naturen bliver fundamentet for skabelsen af en by rig på oplevelser, fællesskaber og arbejdspladser.

Vi bevarer og styrker biodiversiteten i Kildedal

 • Vi styrker den eksisterende biodiversitet og skaber ny biodiversitet i og omkring Kildedal By
 • Vi registrerer naturens tilstand, inden vi går i gang og forpligter os på at følge den i fremtiden – så vi er sikre på, at naturen er i fremgang i Kildedal
 • Vi informerer og involverer i natur og biodiversitet nu og i fremtiden
 • Vi afsætter midler til fremtidige bæredygtighedsindsatser

Bynatur

Kildedal By består i dag af tidligere landbrugsjord, bebyggelse, infrastruktur og lovbeskyttede naturarealer.

På den gamle landbrugsjord hæver vi naturkvaliteten med aktive plejetiltag og strategiske plejeplaner, så vi får mere vild natur og styrker biodiversiteten. Det kan for eksempel være gennem oprettelse af nye habitater med flere forskellige planter og dyr. Naturen bliver trukket ind mellem bygningerne, så menneskene i Kildedal By fremover kan arbejde og leve tæt på naturen.

Grønne stiforløb fra Kildedal By ud i det åbne land giver mulighed for at opleve naturen på nænsom vis og dermed få en større naturforståelse og lyst til at passe på den.

Vi styrker den eksisterende biodiversitet og skaber ny biodiversitet i og omkring Kildedal By

Fredet natur

I udkanten mod nord og syd er der såkaldt §3-beskyttede naturområder. Disse lovbeskyttede naturarealer udgør 13% af området. I Kildedal By bygger vi ikke på de beskyttede arealer undtagen et enkelt sted, hvor vi udvider en eksisterende vej og supercykelsti. Den berørte natur her vil vi reetablere i nærheden.

Vi har foretaget en grundig kortlægning af naturen. Kortlægningen har vist, at der findes beskyttede dyrearter, såkaldte bilag IV-arter indenfor og udenfor projektområdet. Det er bl.a. arter som langøret flagermus, markfirben og spidssnudet frø. Disse arters vilkår må ikke forringes, og den såkaldte økologiske funktionalitet skal opretholdes. Det forpligter vi os på ved enten at bevare og forbedre nuværende levesteder eller etablere nye levesteder til erstatning, hvis de eksisterende bliver forstyrret. Det kan fx være ved at etablere bat barns til flagermus og arbejde for flere insekter, som kan give føde til flagermusene.

For at passe på den beskyttede natur arbejder vi med en understøttende naturzone op til den beskyttede natur, som understreger, at her skal udvises særlig nænsomhed. Her bliver byggeriet trukket tilbage og nedskaleret mod den beskyttede natur både i højde og volumen, så skyggevirkninger minimeres, og naturen trækkes med op mellem bygningerne.

Vi beskytter naturen i Kildedal

 • Vi bygger ikke på de beskyttede arealer undtagen et lille stykke til udbygning af vej og supercykelsti, som vi reetablerer i nærheden
 • Hvor det er nødvendigt, indsamler vi og flytter arterne til nye trygge levesteder
 • Vi arbejder med en naturunderstøttende zone op til §3-arealerne, hvor der skal udvises særlig nænsomhed, så fredet natur bliver forstyrret så lidt som muligt.

Vandets vej

I Kildedal By bliver vandet en del af bybilledet. I stedet for at gemme regnvandet væk i store kloakker under jorden, lader vi vandet løbe på overfladen. Dels for at skabe oplevelser i gadeplan, dels fordi det skaber bedre vilkår for biodiversiteten og et grønnere bybillede. Regnvandet bliver håndteret i åbne, forbundne grøfter og vandløb, og det skal vurderes, hvordan regnvandet kan bidrage til nye levesteder og en større naturværdi.

Samarbejde og partnerskaber – biodiversitet og natur

Biodiversitetsstrategien for Kildedal udvikles i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og skal sikre fokus på at:

 • Opretholde, bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet
 • Skabe ny biodiversitet
 • Registrere biodiversiteten fra starten og monitorere i fremtiden
 • Informere og involvere i natur og biodiversitet nu og i fremtiden
 • Afsætte midler til fremtidige bæredygtighedsindsatser i fremtiden

For at understøtte de naturlige sammenhænge hen over projektområdets grænser udarbejdes et særligt naturkvalitetsprogram for at bevare og øge naturværdien rundt om Kildedal By.

Naturkvalitetsprogrammet skal samtidig åbne området for rekreative naturoplevelser med blandt andet stiforbindelser i respekt for naturen.

Det skal ske i samarbejde med de forskellige lodsejere i området, fagspecialister og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Grønt Råd i Ballerup. I en arbejdsgruppe kvalificerer vi og udvikler sammen Naturkvalitetsprogrammet, så vi finder de bedste løsninger i fællesskab.

 

Krav til investorerne

Kildedal By skal være mangfoldig og rig på natur i dag, i morgen og fremtiden. Derfor stiller vi krav til alle investorer, der vil deltage i udbygningen af Kildedal By. De skal forpligte sig på at opretholde og styrke biodiversiteten, så vi tager hånd om naturen. De skal også leve op til de programmer og strategier, som er Kildedal Bys fundament. Vi stiller desuden krav om, at de skal bygge nænsomt og med flere bæredygtige tiltag, så vi får en by med fokus på både natur og ressourceansvarligt forbrug.